Gebruiksvoorwaarden

Deze voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van deze Web Site en op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze Web Site aangeboden worden (“Informatie”). Door de Web Site te gebruiken stemt u in met de Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door PopUp Baits worden gewijzigd. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing op deze Web Site.

Informatie en aansprakelijkheid

De Informatie heeft uitsluitend een algemeen informatief doel. PopUp Baits aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik of het geen gebruik kunnen maken van de Web Site, daarbij inbegrepen schade veroorzaakt door transsport of onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij zulke schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PopUp Baits of haar leidinggevende ondergeschikten. Ook sluit PopUp Baits aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit het gebruik van e-mail, daarbij inbegrepen schade door storing of vertraging in de verzending van e-mail, het tegenhouden of manipuleren van e-mail door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor het elektronisch verspreiden van virussen.  

Privacybeleid

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in connectie met deze Web Site zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van PopUp Baits. De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Privacybeleid zoals weergegeven op deze Web Site.

Links

Deze Web Site kan links naar internet websites van derden bevatten.  Voor de inhoud of het gebruik van deze andere websites draagt PopUp Baits geen verantwoordelijkheid. Het Privacybeleid van PopUp Baits is niet van toepassing op het verwerken van uw persoonlijke gegevens via deze websites van derden. 

Intellectuele eigendom

Tenzij anders vermeld, zijn alle rechten op deze Web Site en de Informatie, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten daarbij inbegrepen, eigendom van PopUp Baits. Het is gebruikers toegestaan om de Web Site en de Informatie te lezen en kopieën voor eigen, persoonlijk gebruik te maken bijvoorbeeld door deze af te drukken of te bewaren. Voor ieder ander gebruik van de Informatie of de Web Site, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) deze Web Site op een website van derden of het leggen van links naar de website, is voorafgaande schriftelijke toestemming van PopUp Baits vereist.

“Popup Baits” en alle andere merken die op deze Web Site voorkomen zijn geregistreerde merken van PopUp Baits.of aan haar verbonden ondernemingen.

Ongevraagde ideeën Wanneer u ongevraagd ideeën en/of materiaal in welke vorm ook (“Materiaal”) op deze Web Site plaatst of per e-mail of op een andere manier aan ons verstrekt, is PopUp Baits vrij om dit Materiaal naar eigen inzicht te gebruiken zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is en zonder dat PopUp Baits aan enige geheimhouding gebonden is. U vrijwaart PopUp Baits tegen aanspraken en vorderingen van derden die voortvloeien uit het gebruik van Materiaal dat intellectuele eigendomsrechten van derden schendt of onrechtmatig is ten aanzien van derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, daarbij inbegrepen geschillen over het bestaan en de geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de terzake bevoegde rechter in Amsterdam tenzij een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling anderszins voorschrijft.